Projekt EFS "Moje pasje - moje kompetencje"

Gmina Tomaszów Lubelski realizuje w okresie od 13.06.2017 r. do 31.07.2018 r. projekt pt. „Moje pasje – moje kompetencje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje   i kompetencje, Działanie 12.2 : Kształcenie ogólne.

Nr ewidencyjny projektu : RPLU.12.02.00-06-0049/16

Numer konkursu: RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

Beneficjent : Gmina Tomaszów Lubelski

Wartość dofinansowania: 904 535,74 zł

 Wkład własny 63 787,98 zł 

Wartość projektu: 968 323,72 zł.

Realizator projektu: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół                          w Tomaszowie Lubelskim, ul. Kościelna 13, 22-600 Tomaszów lubelski.

Od dnia 18.09.2017 r.  we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie: Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Szkoła Podstawowa wSabaudii, Szkoła Podstawowa wPodhorcach, Szkoła Podstawowa wMajdanie Górnym, Szkoła Podstawowa wŁaszczówce, Szkoła Podstawowa wSzarowoli rozpoczęły się dodatkowe zajęcia dla uczniów. Uczniowie uczęszczają na następujące rodzaje zajęć:

1. Zajęcia rozwijające i dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klas I-III, IV-VII oraz klas II - III dotychczasowego gimnazjum.

2. Zajęcia rozwijające i dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego dla klas I-III, IV-VII oraz klas II - III dotychczasowego gimnazjum.

3. Zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych z elementami eksperymentu dla klas I-III, IV-VII oraz klas II - III dotychczasowego gimnazjum.

4. Zajęcia rozwijające z informatyki dla klas I-III, IV-VII oraz klas II - III dotychczasowego gimnazjum.

5.Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W najbliższym czasie do szkół zostanie dostarczony sprzęt ICT, pomoce dydaktyczne, książki  a także materiały biurowe dla uczestników projektu. Każdy uczeń otrzyma niezbędny zestaw do pracy na zajęciach: notatnik, teczkę, długopis ołówek i inne  w zależności od rodzaju zajęć.


https://www.youtube.com/watch?v=GBtwqCBuwEo